Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN14B , Ngày 05 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ----65 0  
Đáp Ca TV122 Mi Trầm 0  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh----138 0  
Hiệp Lễ Cho Con Vững Tin 0  
Kết Lễ Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ----300 0  
       
       
       
CNTN15B, Ngày 12 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Về Bên Chúa----94 0  
Đáp Ca TV84 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Thánh Ư Ngài 0  
Kết Lễ Đền Tạ Trái Tim Mẹ----295 0  
       
       
       
CNTN16B, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Về Nơi Đây----98 0  
Đáp Ca TV22 Hùng Lân----147 0  
Dâng Lễ Nguyện Dâng Chúa----133 0  
Hiệp Lễ Đồng Xanh Thơ----184 0   B   SB
Kết Lễ Mẹ Thiên Chúa----334 0  
       
       
       
CNTN17B, Ngày 26 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV144 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Có Ǵ Để Dâng 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Ôi Thần Linh Chúa----200 0 S     
Kết Lễ Cảm Tạ Chúa----158 0  
       
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 07 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ