Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN Lễ Lá, Ngày 05 Tháng 04 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Vang  Lời Tụng Ca----44 0  
Đáp Ca TV 21 Hải Nguyễn 0  
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Thánh Giá Nguồn Cứu Độ 0  
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
CN Đại Lễ Phục Sinh, Ngày 12 Tháng 04 Năm 2009 @ 9:00 AM
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui----49 0  
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) 0  
CTL Hoan Ca Maria 0  
Dâng Lễ Hy Lễ Vượt Qua 0  
Hiệp Lễ Khải Hoàn Ca (nhạc ngoại quốc) 0   0  
Kết Lễ Chúa Phục Sinh----52 0  
       
CN, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV117 Mi Trầm 0 S   B
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0 S   T   ST
Kết Lễ Hoan Ca Maria----296 0  
       
       
CN, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Một Ngày Mới----48 0 S   B   SB
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV4 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Kinh Dâng Lễ----129 0  
Hiệp Lễ Giêsu Con Xin Ngài 0 S   B   SB
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 04 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 04 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ