Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN4PS B, Ngày 03 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV117 Thái Nguyên 0 S    B    SB
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương----139 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Mục Tử 0 S   B
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
       
CN5PS B, Ngày 10 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59 0  
Đáp Ca TV21 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lời Con Nguyện----132 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Cây Nho----148 0  
Kết Lễ Lời Kinh Cho Mẹ 0 S   B
       
       
CN6PS B, Ngày 17 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Chúa Là T́nh Yêu----179  0  
Rảy nước Tôi Đă Thấy Nước----59  0  
Đáp Ca TV 97 HVH  0 S   B   SB
Dâng Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162  0  
Hiệp Lễ Cao Vời Khôn Ví  0  
Kết Lễ Tháng Đức Mẹ----321  0  
       
       
CN Lễ Chúa Lên Trời, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời----56 0  
Đáp Ca TV 46    
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ Chúa Lên Trời 0 S    B
Kết Lễ Ḷng Mẹ Từ Nhân----316 0 S   B   SB
       
       
       
CN Lễ Chúa Thánh Thần, Ngày 31 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Thánh Thần Hăy Đến----288 0  
Đáp Ca TV 103 TĐP 0  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương----104 0  
Hiệp Lễ Thánh Thần PXC 0 S    B    SB
Kết Lễ Thần Khí Chúa sai tôi 0  
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 05 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ