Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CNTN27B , Ngày 04 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
Đáp Ca TV127"Vinh Phúc"----360 0  
Dâng Lễ Dâng Lên Chúa----124 0  
Hiệp Lễ Từ Khi Ngài Đến Với Tôi----255 0 S   B   SB
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
       
       
CNTN28B , Ngày 11 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 89 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Bài Ca Dâng Hiến----215 0  
Hiệp Lễ Biết Chúa Biết Con 0 S     SB
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
CNTN29B, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Hăy Đến Tung Hô----77 0  
Đáp Ca TV 32 TĐP 0 S   B   SB
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Đường Đến Vinh Quang 0 S   B   SB
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
CNTN30B, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 125 Hải Triều 0 S   B   SB
Dâng Lễ Có Ǵ Để Dâng----266 0 S   B   SB
Hiệp Lễ Cát Biển Sao Trời----183 0 S   B   SB
Kết Lễ Chuỗi Ngọc Vàng Kinh 0 S   B   SB
       
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 10 Năm 2009
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF MP3
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ