Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CN2MCB, Ngày 01 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Chỗi Dậy----32 0  
Đáp Ca TV 115 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Tổ Phụ Abraham 0 S
Hiệp Lễ Xin Biến Đổi Con 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Nhân Loại 0  
       
       
       
 CN3MCB, Ngày 08 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nguyện Chúa Chí Ái----35 0  
Đáp Ca TV 18 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Con Dâng Hy Lễ Này----113 0  
Hiệp Lễ Chúa Vẫn Thứ Tha 0 S   B   SB
Kết Lễ Mẹ Đồng Công----338 0  
       
       
       
CN4MCB, Ngày 15 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hăy Hân Hoan 0 S   B   SB
Đáp Ca TV 136 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lời Thiêng----252 0  
Hiệp Lễ Nguồn Chân Lư Cao Vời 0  
Kết Lễ Hăy Quay Về----30 0  
       
       
       
 CN5MCB, Ngày 22 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trên Con Đường Trở Về----37 0  
Đáp Ca TV 50 Mi Trầm----198 0  
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Hạt Giống T́nh Yêu 0  
Kết Lễ Về Bến Thiên Đàng----341 0  
       
       
       
 CN Lễ Lá, Ngày 29 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Chúa Vào Thành----39 0  
Đáp Ca TV 21 Xuân Thảo 0  
Dâng Lễ Máu Chiên Ḅ 0  
Hiệp Lễ Phó Thác 0  
Kết Lễ Calvê Mặt Trời Đă Tắt 0  
       
       
       
 CN, Ngày 00 Tháng 03 Năm 2015
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ