Tn Thnh, Họ v Tn

Nhiệm Vụ

Sinh Nhật

Ngy Gia Nhập

01

Giuse Đo Văn Dzũng

Đon Trưởng

Aug. 22

2008

02

Maria Antone Vũ Đức

Đon Ph

May. 15

2012

03

Phr Nguyễn Khim

Đon Ph

Apr. 04

2003

04

Maria Mai Thị Diệp Lan

Thủ Quỹ

Dec. 06

2009

05

Gioan Maria Mai Phan

Ca Trưởng

Jun. 11

2000

06

Gioan Baotixita Nguyễn Dũng Chiến

Ca Trưởng

Aug. 25

2012

07

Luca Phạm Cng Lập

Cantor

Apr. 07

2000

08 Phanxic L Hồng

Cantor

Jan. 29

2000

09

Maria Thn Mai

Pianist

Sep. 02

2013

10 Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Pianist

Oct. 30

2012

11

Giuse Nguyễn Đăng Trnh

Keyboard

Nov. 27

2012

12

Anna Nguyễn Thu Hoa

Keyboard

Feb. 17

2000

13

Trsa Nguyễn Huyền Trm Dianna

Violinist

Apr. 17

2011

14

Lucia Đặng Tuyết Mai

Alto

Jan. 05

2000

15

Cecilia Đậu Thị Thy Linh

Alto

Nov. 22

2012

16

Trsa L Quỳnh Hoa

Alto

Aug. 20

2000

17

Maria Nguyễn Mai Phượng

Alto

Dec. 24

2000

18

Trsa Nguyễn Thị Thanh

Alto

Nov. 26

2013

19

Giuse Đinh Hong n

Bass

Jun. 24

2000

20

Gioan Baotixita Hong Kim Anh

Bass

Oct. 20

2009

21

Giuse Kim Văn Hiễn

Bass

Sep. 01

2006

22

Gioan Baotixita Mai Phương

Bass

Dec. 09

2009

23

Phr Nguyễn Tiến Thanh

Bass

May. 25

2009

24

Phr Nguyễn Ngọc Tng

Bass

Oct. 09

2010

25

Giuse Nguyễn Mạnh Chương

Bass

Sep. 26

2010

26

Đa Minh V Duy Thịnh

Bass

Oct. 07

2008

27

Phaol V Sang

Bass

Apr. 30

2007

28

Giuse L Nguyn Cường

Tenor

Oct. 10

2000

29

Phr Trấn Ngọc Bảo

Tenor

Dec. 16

2008

30

Phanxic Trần Mike Hương

Tenor

Jun. 08

2012

31

Giuse V Duy Thắng

Tenor

Feb. 08

2008

32 Vincente Trần Quốc Việt

Tenor

Mar. 30

2013

33

Anna Đậu Thị Thy Hương

Soprano

Dec. 04

2007

34

Trsa L Thị Phương

Soprano

Jun. 06

2013

35

Maria L Thị Ngọc Oanh

Soprano

Nov. 24

2005

36

Anna Nguyễn Thị Hiền

Soprano

Feb. 20

2013

37

Anna Nguyễn Thị Thu Linh

Soprano

Jun. 15

2010

38

Rsa Nguyễn Tm

Soprano

Dec. 30

2000

39

Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Soprano

May. 27

2007

40

Anna Nguyễn Thy Lin

Soprano

Jun. 15

2000

41

Trsa Nguyễn Kim

Soprano

Sep. 10

2011

42

Anna Nguyễn Lệ Thu

Soprano

Dec. 18

2011

43

Magarita Nguyễn Thanh Nhung

Soprano

Feb. 25

2012

44

Maria Phan Ngọc nh

Soprano

Mar. 25

2000

45

Martha Phạm Thị Kim Oanh

Soprano

Oct. 13

2012

46

Maria Madalena Phạm Phương

Soprano

Mar. 20

2012

47

Trsa Ph Phương Mai

Soprano

Jun. 21

2010

48

Maria Tiu Mỹ Vy

Soprano

Aug. 20

2000

49

Maria Trần Ngọc Hn

Soprano

Jul. 26

2000

50

Maria Vũ Thị Hồng Vn

Soprano

Jul. 03

2005

51

Maria Vũ Thị Thức

Soprano

Dec. 27

2009

Update: 03-09-2014

vBulletin stats

Số Lần Viếng Thăm