Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN23A, Ngày 04 Tháng 09 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca----91 0  
Đáp Ca TV 94 Kim Long 0  
Dâng Lễ Dâng Ngài 0  
Hiệp Lễ Cho Con Biết Yêu Thương 0  
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
CNTN24A, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Thánh Lễ Misa----87 0  
Đáp Ca TV 102 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Vật Giao Hoà----130 0  
Hiệp Lễ Bài Ca Đức Ái 0 S   B   SB
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
CNTN25A, Ngày 18 Tháng 09 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV 144 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Hương Kinh Nhiệm Mầu----111 0  
Hiệp Lễ Xin T́nh Yêu Dạy Con 0  
Kết Lễ Đâu Có T́nh Yêu Thương----162 0  
       
       
       
 CNTN26A, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lạy Chúa----243 0  
Đáp Ca TV 24 Xuân Minh 0 S   B   SB
Dâng Lễ Thân Lúa Miến----134 0  
Hiệp Lễ Lời Con Kêu Khấn 0  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông----325 0  
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ