Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN19A, Ngày 07 Tháng 08 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 84 Nguyễn Duy 0  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến----125 0  
Hiệp Lễ Cho Con Vững Tin 0  
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
 CNTN20A, Ngày 14 Tháng 08 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3----63 0  
Đáp Ca TV 66 Thái Nguyên 0  
Dâng Lễ Tiến Dâng Lên----137 0  
Hiệp Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin----265 0  
Kết Lễ Sống Chứng Nhân----281 0  
       
       
       
CNTN21A, Ngày 21 Tháng 08 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 137 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Hiến Dâng 0  
Hiệp Lễ Chúa Là Con Đường----166 0  
Kết Lễ Ave Maria Con Dâng Lời----291 0  
       
       
       
 CNTN22A, Ngày 28 Tháng 08 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa----75 0  
Đáp Ca TV 62 Xuân Minh 0 S  B  T  TH
Dâng Lễ Dâng Người----114 0  
Hiệp Lễ Ai Muốn Theo Ta 0  
Kết Lễ Ra Về An B́nh----280 0  
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ