Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN14A, Ngày 03 Tháng 07 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Về Bên Chúa----94 0  
Đáp Ca TV 144 ĐVH 0  
Dâng Lễ Có Ǵ Để Dâng----266 0  
Hiệp Lễ Hăy Đến Với Chúa----154 0  
Kết Lễ Cảm Tạ Chúa----158 0  
       
       
       
 CNTN15A, Ngày 10 Tháng 07 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ḷng Con Hân Hoan----81 0  
Đáp Ca TV 64 Mi Giáng 0  
Dâng Lễ Lời Dâng----107 0  
Hiệp Lễ Lời Ngài Vẫn C̣n Đó 0  
Kết Lễ Đem Tin Mừng----274 0  
       
       
       
CNTN16A, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca----74 0  
Đáp Ca TV 85 Xuân Minh 0  
Dâng Lễ Giờ Đây Chúng Con----127 0  
Hiệp Lễ Con Hướng Về Chúa----141 0  
Kết Lễ Kinh Tạ Lễ----275 0  
       
       
       
 CNTN17A, Ngày 24 Tháng 07 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Mừng Vui----89 0  
Đáp Ca TV 118 Kim Long 0  
Dâng Lễ Lời Chân Thành----131 0  
Hiệp Lễ Chúa Đă Yêu Con----197 0  
Kết Lễ Tán Tụng Hồng Ân----205 0  
       
       
       
 CNTN18A, Ngày 31 Tháng 07 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát----90 0  
Đáp Ca TV 144 Kim Long 0 S   B   SB
Dâng Lễ Chúng Con Dâng----116 0  
Hiệp Lễ Hướng Về Chúa----193 0  
Kết Lễ Trong An B́nh----284 0  
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ