Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

CN2 Mùa Vọng , Ngày 04 Tháng 12 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng----2 0  
Đáp Ca TV 84 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Tiếng Gọi Trong Sa Mạc 0  
Kết Lễ Ḱa Ai----310 0  
       
       
       
CN3 Mùa Vọng , Ngày 11 Tháng 12 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Hân Hoan Cảm Tạ 0 S   B   SB
Đáp Ca Magnificat  Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lễ Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Khi Chúa Đến 0 S   B   SB
Kết Lễ Ca Ngợi Chúa----306 0  
       
       
       
CN4 Mùa Vọng, Ngày 18 Tháng 12 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Trời Cao----10 0  
Đáp Ca TV 88 Thái Nguyên 0 S   B   SB
Dâng Lễ Lê Dâng Trông Đợi----4 0  
Hiệp Lễ Mong Chờ Giêsu 0 S  A  B  T  TH
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
CN Đại Lễ Giáng Sinh, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tiếng Hát Thiên Thần----13 0  
Đáp Ca TV 97 Martinô 0 S   B   SB
Dâng Lễ Cao Cung Lên----15 0  
Hiệp Lễ Vinh Danh Thiên Chúa 0  
Kết Lễ Hang Bêlem----14 0  
       
       
       
CN, Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ      
       
       
       
CN , Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ