Bài Hát Chúa Nhật: 2009 - 2010 - 2011
Th. 01 Th. 02 Th. 03 Th. 04 Th. 05 Th. 06 Th. 07 Th. 08 Th. 09 Th. 10 Th. 11 Th. 12

 CNTN27A, Ngày 02 Tháng 10 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Hân Hoan----68 0  
Đáp Ca TV 79 Martinô 0  
Dâng Lễ Dâng Người----114 0  
Hiệp Lễ Con Đường Bé Nhỏ----268 0  
Kết Lễ Nữ Vương Mân Côi----320 0  
       
       
       
 CNTN28A, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Lên Đền Thánh----80 0  
Đáp Ca TV 22 Hải Triều 0  
Dâng Lễ Dâng Hồn Xác----122 0  
Hiệp Lễ T́nh Thiên Chúa----150 0  
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Mân Côi----313 0  
       
       
       
CNTN29A, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Tâm Tư Con Reo Mừng----86 0  
Đáp Ca TV 95 HVH 0 S   B   SB
Dâng Lễ Theo Hương Trầm----135 0  
Hiệp Lễ T́nh Thương Nhiệm Mầu----190 0  
Kết Lễ Hoa Mân Côi----324 0  
       
       
       
 CNTN30A, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Ngợi Ca----83 0  
Đáp Ca TV 17 Mi Giáng 0 S   B   SB
Dâng Lễ Dâng 2----133 0  
Hiệp Lễ Đẹp Thay 0  
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ----294 0  
       
       
       
 CNTN31A, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ Con Sẽ Bước Lên----71 0  
Đáp Ca TV 130 Kim Long 0  
Dâng Lễ Dâng----121 0  
Hiệp Lễ V́ Ḷng Chúa Bao La 0  
Kết Lễ Xin Vâng----340 0  
       
       
       
 Ngày 00 Tháng 00 Năm 2011
Chủ Đề Tên Bài Hát PDF AUDIO
Nhập Lễ      
Đáp Ca      
Dâng Lễ      
Hiệp Lễ      
Kết Lễ